- załóż konto
    - nie pamiętam hasła
 
 
    - działalność
    - dokonania
    - statut
    - rekrutacja
    - stan osobowy
 

CHINY 2005
 

TROJMIASTO.PLSTATUT
Międzywydziałowego Koła Naukowego
Studentów Politechniki Gdańskiej
"Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska"


ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA


Par 1.

Koło Naukowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej - >>Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska<<", zwane dalej "Kołem".
Par 2.


Siedzibą Koła jest Politechnika Gdańska.
Par 3.


Koło Naukowe używa zastrzeżonego znaku - logo zawierającego inicjały nazwy koła.

ROZDZIAŁ II
CELE KOŁA ORAZ ICH REALIZACJA

Par 4.

1. Celem Koła jest:
1) zwrócenie uwagi studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej na tematykę ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska,
2) pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu zagadnień ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska,
3) nawiązywanie i pogłębianie współpracy z innymi firmami i instytucjami z dziedziny ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska,
4) integracja studentów Politechniki Gdańskiej.

Par 5.

1. Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z pracownikami Politechniki Gdańskiej, jednostkami naukowo-badawczych i innymi firmami i organizacjami działającymi w kraju i zagranicą,
2) organizowanie prelekcji i spotkań z naukowcami i specjalistami z dziedziny ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska,
3) wykonywanie prac zleconych we współpracy z pracownikami Politechniki Gdańskiej,
4) współpracę z innymi kołami naukowymi w kraju i zagranicą,
5) organizowanie oraz udział w obozach - plenerach krajowych i zagranicznych,
6) udział w wystawach i seminariach specjalistycznych z dziedziny ekologii budownictwa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Par 6.


1. Członkowie Koła dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

Par 7.


1. Członkiem zwyczajnym Koła może być:
1) pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej,
2) studentka/student Politechniki Gdańskiej,
3) opiekun dydaktyczny Koła Naukowego jest jednocześnie członkiem Koła Naukowego,
2. Członkiem wspierającym Koła mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Koła, w określonym zakresie, w szczególności pomoc finansową.
3. Członkiem Honorowym może zostać osoba bardzo zasłużona dla Koła Naukowego lub krzewienia idei ekologii.

Par 8.


1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Koła z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2) reprezentować Koło na seminariach, prelekcjach i innych imprezach oraz używać logo i barw Koła,
3) zgłaszać do władz Koła wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Koła oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu Koła oraz ulg i udogodnień na zasadach określonych przez Zarząd Koła,
5) uczestniczyć w kursach, szkoleniach, prelekcjach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez Koło.
2. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 2-5 stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Koła z głosem doradczym.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 stosuje się również do członków honorowych, ponadto członkowie ci mogą być zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Par 9.


1. Członek zwyczajny i honorowy ma obowiązek do:
1) przestrzegania postanowień statutu Koła,
2) czynnego uczestnictwa w pracach i działalności Koła, 3) troszczyć się o dobro i rozwój Koła,
4) dbać o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy,
5) chronić własność Koła i przeciwstawiać się wszelkim przejawom marnotrawstwa.

Par 10.


1. Członkostwo w Kole ustaje na wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z listy członków,
3) śmierci członka,
4) rozwiązania Koła.
2. Ustanie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Koła,
4) nie bierze udziału w działalności statutowej Koła przez okres 12 miesięcy,
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Koła. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Koła za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Koła w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA ORAZ ICH ORGANIZACJA

Par 11.


1. Władzami Koła Naukowego są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna.

Par 12.


1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła trwa rok czasu.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Koła w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

Par 13.


1.Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
1) uchwalanie kierunków działalności organizacyjnej i finansowej Koła,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w Par 14 pkt. 3,
5) dokonywanie zmian w statucie Koła,
6) nadawanie godności członka Honorowego na wniosek Zarządu Koła,
7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Koła,
b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Koła.

Par 14.


1. Walne Zebranie Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1) Zwyczajne Walne Zebranie Koła może być Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej c) na wniosek 1/3 liczby członków Koła mających prawo do głosu stanowiącego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Koła, o którym mowa w ust 1 pkt. 1, w ciągu 30 dni od upływu terminu lub nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust 1 pkt. 2 ppkt. b i c niniejszego paragrafu, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
3. Organ zwołujący Walne Zebranie jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Koła na piśmie lub w inny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Koła zmieniony lub rozszerzony.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
6. W Walnym Zebraniu Koła mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.

Par 15.


1. Walne Zebranie Koła jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Koła mogą być podjęte tylko wtedy,
gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków.

Par 16.

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w Par 26 ust 3, uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Koła zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem Par 16 ust 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

Par 17.


1. Zarząd Koła składa się z 4-7 członków, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. O liczbie członków Zarządu i jego składzie osobowym każdorazowo decyduje Walne Zebranie Koła.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Koła, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu, lecz nie później niż 7 dni od dnia wyborów.

Par 18.


1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Koła,
4) opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania Koła,
5) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Koła,
6) uchwalanie okresowych preliminarzy budżetowych,
7) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
8) składanie sprawozdań z działalności Koła,
9) ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Koła,
10) zarządzanie majątkiem Koła
11) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
12) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych w związku z ich działalnością w Kole,
13) wnioskowanie o przyznanie corocznej nagrody Prezesa,
14) wykonywanie innych uchwał przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu Koła kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

Par 19.


1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie Koła określa regulamin działania Zarządu Koła.
3. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Koła, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu Koła są protokołowane.

Par 20.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Koła.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Koła,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
3) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Koła,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów i sposobów ich usunięcia,
2) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu legalności, celowości i gospodarności,
3) występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Koła,
4) występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła.

Par 21.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

Par 22.


1. Członkostwo w Zarządzie Koła lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła,
2) ustania członkostwa w Kole,
3) zrzeczenia się w formie pisemnej, z udziału w tych organach,
4) odwołania przez Walne Zebranie Koła.
2. Każdy członek Koła biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członków władz, wymienionych w Par 15 ust. 2 i 3, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród członków Koła za ich zgodą, ich liczba nie może jednak przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru w momencie wyboru.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KOŁA

Par 23.

1. Majątek Kola stanowią rzeczy ruchome, wierzytelności oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Koła uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) uzyskanego dofinansowania na działalność statutową Koła,
3) dotacji na zadania zlecone Kołu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KOŁA

Par 24.
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Koła w trybie określonym w Par 19 ust 2 i Par 20 ust 2.

Par 25.

1. Uchwała o rozwiązaniu Koła określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Koła.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Koła.